Hướng dẫn GD
Hướng dẫn GD trực tuyến
Hướng dẫn GD qua điện thoại
Hướng dẫn GD HNX
Hướng dẫn GD HSX
Hướng dẫn đọc bảng giá HNX
Hướng dẫn đọc bảng giá HSX
Hướng nộp, rút tiền và lưu ký CK

Hướng dẫn đặt lệnh giao dịch tại HSX


HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT TẠI

 

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH - HSX

 


I. KÝ QUỸ

Để giao dịch tại HBS, khách hàng cần chú ý:

 • Để đặt lệnh mua chứng khoán, khách hàng phải có số dư tiền mặt bằng 100% giá trị lệnh đặt mua chứng khoán trong tài khoản tiền mặt vào ngày giao dịch (T+0).
 • Để đặt  lệnh bán chứng khoán khách hàng phải có số dư chứng khoán bằng 100% số chứng khoán đặt bán trong tài khoản vào ngày giao dịch (T+0).

 II. ĐẶT LỆNH

Bước 1:  Quý khách lấy Phiếu lệnh tại Sàn giao dịch HBS. Bao gồm:  

 • Phiếu lệnh mua
 • Phiếu lệnh bán
 • Phiếu lệnh hủy
 • Phiếu lệnh sửa 

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin in sẵn trên Phiếu lệnh, gồm: 

 • Họ và tên chủ tài khoản hoặc người được uỷ quyền. Ví dụ: Nguyễn Văn A
 • Số CMND hoặc hộ chiếu/Số ĐKKD. Ví dụ: 111640789
 • Mã tài khoản giao dịch. Ví dụ: 082C000326
 • Mã chứng khoán (được viết bằng chữ in hoa). Ví dụ : ACB, BVS, PVS…
 • Số lượng: chứng khoán giao dịch phải là bộ số của 10. Ví dụ: 10, 20,30…
 • Mức giá: Phải nằm trong phạm vi giá trần & giá sàn và phải phù hợp với các quy định về đơn vị yết giá như sau:  

Mức giá

Cổ phiếu, CC Qũy ĐT

 49.900

100 đồng

50.000 - 99.500

500 đồng

 100.000

1.000 đồng

 • Loại lệnh: lệnh giới hạn

o    ATO: là lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa. Lệnh chỉ có hiệu lực trong phiên giao dịch xác định giá mở cửa. Khách hàng chọn lệnh này chỉ cần ghi ATO vào cột giá.

o    ATC: là lệnh giao dịch tại mức giá khợp lệnh xác định giá đóng cửa. Lệnh chỉ có hiệu lực trong phiên giao dịch xác định giá đóng cửa. Khách hàng chọn lệnh này chỉ cần ghi ATC vào cột giá

o    LO: là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại một mức giá xác định và có giá trị trong suốt phiên giao dịch.

 • Ký và ghi rõ họ tên.
 • Lưu ý: Không chấp nhận tẩy, xóa trên phiếu lệnh. Nếu viết sai, Khách hàng phải viết lại Phiếu lệnh mới.  

Bước 3: Quý khách chuyển phiếu lệnh hoàn chỉnh cho Nhân viên nhận lệnh và nhận lại liên 2 (có chữ ký xác nhận của Nhân viên nhận lệnh). 

III. MỘT SỐ QUY ĐỊNH GIAO DỊCH TRÊN SÀN HỒ CHÍ MINH 

1.      Loại chứng khoán được giao dịch

·         Các loại cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư, trái phiếu đã được đăng ký giao dịch tại SGDCK HCM

2.      Thời gian giao dịch

·         Thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần từ  08 giờ 30 giờ đến 11 giờ 00, trừ ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật hoặc quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

·         Ngày giao dịch được tổ chức thành 4 phiên cụ thể như sau:

o Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư:

Phiên GD

Phương thức GD

Thời gian GD

1

Khớp lệnh định kỳ - Xác định giá mở cửa

08:30 – 09:00

2

Khớp lệnh liên tục

09:00 – 10:00

3

Khớp lệnh định kỳ - Xác định giá đóngcửa

10:00 – 10:30

4

Thỏa thuận

10:30 – 11:00

                                o Đối với trái phiếu:

§  Giao dịch thỏa thuận: Từ  08 giờ 30 đến 11 giờ 00

3.      Phương thức giao dịch

·         Giao dịch khớp lệnh định kỳ: là phương thức giao dịch thực hiện trên cơ sở khớp các lệnh mua và bán của khách hàng theo nguyên tắc xác định giá thực hiện như sau:

o Là mức giá thực hiện được khối lượng giao dịch lớn nhất.

o Nếu có nhiều mức giá thỏa mãn điểm a ở trên thì mức giá trùng hoặc gần với giá thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất sẽ được chọn.

o Nếu vẫn có nhiều mức giá thỏa mãn điểm b ở trên thì mức giá cao hơn sẽ được chọn.

·         Giao dịch khớp lệnh liên tục: là phương thức giao dịch thực hiện trên cơ sở lệnh của nhà đầu tư sau khi được nhập vào hệ thống sẽ được khớp ngay với các lệnh đối ứng (nếu có) ở các mức giá tốt nhất đã chờ sẵn trong hệ thống.

·         Giao dịch thỏa thuận: là phương thức giao dịch trong đó người mua và người bán tự thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch.

4.      Khối lượng giao dịch

·         Giao dịch lô lẻ:

o Đơn vị Cổ phiếu, Trái phiếu, Chứng chỉ quỹ đầu tư  giao dịch: từ  01 đến 09 đơn vị.

o Công ty chứng khoán mua trực tiếp từ khách hàng theo giá thoả thuận.

·         Giao dịch lô chẵn:

o Đơn vị Cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ đầu tư  giao dịch: từ 10 đến 19.990 đơn vị.

o Hình thức giao dịch này được thực hiện theo các phương thức: khớp lệnh định kỳ; khớp lênh liên tục.

·         Giao dịch thoả thuận:

o Đơn vị Cổ phiếu, Chứng chỉ qũsy đầu tư  giao dịch: ³20.000 đơn vị.

o Giao dịch trái phiếu giao dịch

o Hình thức giao dịch này được thực hiện thông qua hệ thống giao dịch tuân theo quy định về biên độ dao động giá.

5.      Đơn vị yết giá

·         Giao dịch theo phương thức khớp lệnh:

Mức giá

Cổ phiếu, CC Qũy ĐT

 49.900

100 đồng

50.000 - 99.500

500 đồng

100.000

1.000 đồng

                  ·         Giao dịch theo phương thức thỏa thuận lô lớn: Không qui định đơn vị yết giá.

6.      Biên độ giao động giá

 

·         Biên độ giao động giá áp dụng đối với cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đầu tư là +/-5% và không áp dụng biên độ dao động giá đối với trái phiếu.

o  Giá tối đa      =    Giá tham chiếu    X    (1 + biên độ dao động).

o   Giá tối thiểu  =    Giá tham chiếu    X    (1 - biên độ dao động).

·         Giá tham chiếu của Cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ đầu tư và Trái phiếu được tính dựa trên giá đóng cửa của ngày giao dịch trước đó.

·         Trường hợp chứng khoán mới được niêm yết, tổ chức niêm yết và đơn vị làm tư vấn niêm yết sẽ đưa ra mức giá giao dịch dự kiến để làm giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên. Trong ngày giao dịch đầu tiên biên độ dao động giá áp dụng là +/- 20%; Không cho phép giao dịch thỏa thuận cổ phiếu, chứng chỉ quỹ trong ngày giao dịch đầu tiên. Nếu trong 3 ngày giao dịch đầu tiên, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ mới niêm yết vẫn chưa có giá tham chiếu, tổ chức niêm yết sẽ phải xác định lại giá giao dịch dự kiến. Mức giá khớp lệnh trong ngày giao dịch đầu tiên sẽ là giá tham chiếu cho ngày giao dịch kế tiếp. Biên độ dao động giá +/- 5% được áp dụng từ ngày giao dịch kế tiếp.  

7.      Nguyên tắc khớp lệnh  

·         Ưu tiên về giá

·         Ưu tiên về thời gian 

8.      Loại lệnh giao dịch

·         Lệnh giới hạn (LO): là lệnh mua hoặc bán được thực hiện theo mức giá xác định hoặc tốt hơn. Lệnh giới hạn có mức ưu tiên thấp nhất trong các loại lệnh và có hiệu lực đến hết ngày giao dịch nếu không bị hủy.

·         Lệnh giao dịch tại mức giá mở cửa (ATO): là lệnh mua hoặc bán được thực hiện theo mức giá mở cửa. Lệnh ATO có thứ tự ưu tiên cao nhất và chỉ có hiệu lực trong phiên 1.

·         Lệnh giao dịch tại mức giá đóng cửa (ATC): là lệnh mua hoặc bán được thực hiện theo mức giá đóng cửa. Lệnh ATC có thứ tự ưu tiên cao nhất và chỉ có hiệu lực trong phiên 3. 

9.      Quy định về thanh toán  

·         Giao dịch khớp lệnh:

o   Thanh toán bù trừ đa phương T+3

·         Giao dịch thoả thuận:

o   Thanh toán bù trừ đa phương  T+3 đối với Cổ phiếu và Chứng chỉ quỹ

o   Thanh toán trực tiếp: hai bên tự thoả thuận T+1 hoặc T + 2 đối với Trái phiếu. 

10. Quy định về hủy lệnh 

·         Chỉ có thể huỷ được lệnh không khớp hoặc phần lệnh chưa khớp.

·         Trong các phiên giao dịch khớp lệnh định kỳ nhà đầu tư không thể hủy lệnh đã đặt trong phiên.

·         Nhà đầu tư có thể hủy lệnh đã đặt trong phiên khớp lệnh liên tục. 

11. Quy định khác  

·         Khách hàng chỉ được phép mở tài khoản lưu ký tại trụ sở chính hay một chi nhánh của một Công ty chứng khoán.

·         Khách hàng không được đồng thời đặt lệnh mua và bán một loại chứng khoán trong cùng một ngày giao dịch


IV. THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH

·         Kết quả giao dịch nhanh chóng được gửi đến quý khách qua:

o   Hệ thống tin nhắn SMS;

o   Email quý khách đã đăng ký khi mở tài khoản;

o   Tra cứu trực tuyến tại website: http://hbse.com.vn/ ;

o   Nhận trực tiếp tại Sàn giao dịch;

  

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH

 

 • Trụ sở chính:

·         Địa chỉ: 34 Hai Bà Trưng – Hoàn Kiếm – Hà Nội

·         Điện thoại: 84-4 39368866

·         Fax: 84-4 39368665

·         E-Mail: hbs_ho@hbse.com.vn

 

 • Chi nhánh Hồ Chí Minh:

·         Địa chỉ: 45 Võ Thị Sáu – P. Đakao – Quận 1 – TP Hồ Chí Mính

·         Điện thoại: (84-8) 62906226

·         Fax: (84-4) 62911279

 

 

 

 Download

 

 

Trân trọng cảm ơn Quý khách!

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
Trụ sở chính: Tầng 7+9 số 46 - 48 Bà Triệu – Hoàn Kiếm – Hà Nội Tel: (84-024)39368866 Fax: (84-024) 39368665 E-Mail: hbs_ho@hbse.com.vn
Chi nhánh Hồ Chí Minh: Tầng 3 Cao ốc Vimedimex Hòa Bình - 246 Cống Quỳnh, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, HCM Tel: (84-028)62906226 Fax: (84-028)62911279
Copyright © 2010 Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình