ANV  5,70  -6,56%         ASP  3,70  -5,13%         AVS  6,20  8,77%         BGM  1,50  -6,25%         CMG  14,50  5,84%         DHL  3,80  -9,52%         DRH  18,20  -6,67%         FDT  30,80  10,00%         GMX  14,20  9,23%         HBS  4,40  10,00%         HPR  10,80  -10,00%         HSI  1,80  5,88%         KSH  1,70  -5,56%         KSQ  7,70  -30,00%         KTS  19,80  10,00%         L10  14,60  -5,19%         L43  5,50  10,00%         MDC  8,40  -9,68%         MSN  66,50  5,56%         MTG  1,80  5,88%         NDN  6,70  9,84%         NVC  0,80  14,29%         OGC  1,70  6,25%         PDN  55,00  -6,78%         PJT  14,40  5,88%         PPI  3,70  -5,13%         RIC  8,00  -6,98%         S55  24,80  -9,49%         SAP  17,10  -10,00%         SAV  8,60  6,17%         SD8  0,70  -12,50%         SDJ  0,80  -11,11%         SHC  2,40  9,09%         SJM  1,80  -10,00%         SJS  25,60  4,92%         TDW  27,90  6,49%         TNT  13,00  -6,47%         VAT  4,60  -9,80%         VE1  2,30  9,52%         VSH  15,50  6,90%         
Phân tích nghiên cứu
 
 
Xem tiếp
Hỗ trợ khách hàng
Gọi tới số: +84 4 39368866
Máy lẻ: 117
Hỗ trợ Yahoo
Hỗ trợ Skype
Hỗ trợ Google Talk
Hỗ trợ qua TeamViewer
Nhận bản tin từ HBS:
Kiến thức đầu tư
 
Thuật ngữ
 
Cập nhật thị trường
Cập nhật lúc: 29/08/2016 11:28:59 SA
VN-Index 675,68 +7,93 / +1,19%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
Cổ phiếu tích cực
Cổ phiếu tăng giá
Cổ phiếu giảm giá
Tin HBS
 
 
Xem tiếp
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
Trụ sở chính: Tầng 7 số 46 - 48 Bà Triệu – Hoàn Kiếm – Hà Nội Tel: (84-4)39368866 Fax: (84-4) 39368665 E-Mail: hbs_ho@hbse.com.vn
Chi nhánh Hồ Chí Minh: Tầng 3 Cao ốc Vimedimex Hòa Bình - 246 Cống Quỳnh, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, HCM Tel: (84-8)62906226 Fax: (84-4)62911279
Copyright © 2010 Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình